Terms & Conditions

Last updated March 10, 2021
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ HIE สำหรับผู้ป่วย
(Terms & Conditions for Patient)
     ข้าพเจ้า ตกลงใช้บริการของ ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ หรือ Health Information Exchange: HIE (ต่อไปจะเรียกว่า ‘ระบบฯ’) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามรายละเอียดการให้บริการที่ระบบฯ กำหนด โดยยอมรับและตกลงที่จะผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
คำนิยาม
 1. “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบฯ ฉบับนี้
 2. “ระบบฯ” หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ หรือ Health Information Exchange: HIE ซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึ้นจากโครงการจัดทําระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 3. “แอปพลิเคชัน ” หมายถึง บริการของระบบฯ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ตลอดจนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของระบบฯ ที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริการดังกล่าว
 4. “บริการฯ” หมายถึง บริการและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ตลอดจนถึงโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของระบบฯ ที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับแอปพลิเคชันดังกล่าว
 5. “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน และให้หมายความรวมถึงกรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง คู่สมรส บุตร ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือบุคคลอื่นกระทำการแทน ในนาม หรือภายใต้อาณัติของผู้นั้นด้วย
 6. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูลชีวมาตรหรือ biometrics (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ถึงแก่กรรม และไม่รวมถึงข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 7. “ข้อมูลสุขภาพ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลการแพ้ยา ข้อมูลโรควินิจฉัย ข้อมูลการจ่ายยา ข้อมูลวัคซีน ข้อมูลหัตถการ ข้อมูลค่าผลตรวจทางการแพทย์ ข้อมูลผลตรวจห้องปฏิบัติและผลสรุปภาพถ่ายทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพละเอียดอ่อน และข้อมูลการเข้ารับบริการการรักษาพยาบาล รวมไปถึงข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต
บทนำ
     ระบบฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการรักษาในกรณีทั่วไป กรณีฉุกเฉิน กรณีส่งต่อผู้ป่วย หรือในกรณีพิเศษอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในโครงการ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้จะต้องแสดงเจตนาให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

     ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ระบบฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งยินยอมให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและข้อกำหนดของโรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาลที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้

     ผู้ใช้จะต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ในการลงทะเบียนกับระบบฯ
การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 1. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการ ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่สามารถใช้บริการได้เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้จะทำการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 2. การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ถือเป็นการแสดงเจตนาว่าผู้ใช้ได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 3. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและเพิกถอนมิได้
การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
     ระบบฯ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ตามเหตุอันเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ยกเว้น มีเหตุที่อาจเกิดผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลโดยทันที  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขไว้บนแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพื่อใช้บริการฯ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถี่ถ้วนระมัดระวัง และหากผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแอปพลิเคชันต่อไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับใหม่ ผู้ใช้สามารถดำเนินการยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันได้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ระบบฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยจะจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามเอกสารนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ระบบฯ จะกระทำการโดยระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากการถูกทำลายหรือบุกรุกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันระบบฯ ยังไม่สามารถรับประกันการปกป้องข้อมูลได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือเข้าถึงจากแพทย์หรือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ไม่หวังดี
คุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน
     ผู้ใช้สามารถค้นหารายละเอียดของบริการฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ของระบบฯ หรือในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ คุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีที่ระบบฯ หยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาระบบ หรือ กรณีเกิดเหตุขัดข้อง) ทั้งนี้ ระบบฯ อาจเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติเหล่านี้ได้ในอนาคต
 1. การลงทะเบียนใช้งานระบบฯ
 2. การถอนการลงทะเบียนใช้งานระบบฯ
 3. การเลือกโรงพยาบาลที่ให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ
 4. การยกเลิกโรงพยาบาลที่ให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ
 5. การอนุญาตให้แพทย์เข้าดูข้อมูลสุขภาพของตนเอง ในกรณีที่แพทย์จำเป็นต้องขออนุญาตดูข้อมูลสุขภาพแบบรายครั้ง
บัญชี การลงทะเบียน และการถอนการลงทะเบียน
 1. ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชี โดยการลงทะเบียนเข้าใช้บริการฯ ผ่านทางแอปพลิเคชัน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดการบัญชีของผู้ใช้ และเพื่อนำเข้าข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้จากโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้อมูล แพทย์จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ ตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลผู้ควบคุมข้อมูล โดยแพทย์จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ต่อเมื่อใช้ทำการรักษาผู้ใช้เท่านั้น หรือจะต้องได้รับความยินยอมเป็นรายครั้งจากผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบไม่สามารถกำกับการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้จากแพทย์ตามนโยบายข้างต้นได้อย่างเด็ดขาด ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้บริการฯ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว และจะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้ หากผู้ใช้ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ผิดพลาด
 2. ผู้ใช้จะต้องปรับปรุงข้อมูลบัญชี รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวบนบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
 3. ทางระบบฯ ถือว่าการใช้บริการฯ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้บัญชีดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้ผู้เป็นเจ้าของบัญชีได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ไม่รับรู้และไม่ยินยอม หรือเกิดจากความผิดพลาดของทางระบบฯ หรือเหตุสุดวิสัย
 4. ผู้ดูแลระบบฯ มีสิทธิในการระงับการเข้าใช้งาน หรือเพิกถอนบัญชีในระบบฯ ของผู้ใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากทางผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ได้ละเมิดหรือกำลังกระทำการอันเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 5. ผู้ใช้สามารถถอนการลงทะเบียนใช้งานระบบฯ ได้ โดยแพทย์จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทั้งหมดของผู้ใช้ที่อยู่ในระบบฯ ได้อีกต่อไป ผู้ใช้ตกลงว่าการเพิกถอนการลงทะเบียนและหยุดการใช้บริการฯ เป็นการแก้ปัญหาความไม่พึงพอใจใด ๆ กับบริการฯ ผู้ใช้จะสามารถลงทะเบียนใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการถอนการลงทะเบียน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนสามารถทำได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น
 6. ผู้ใช้ตกลงว่าระบบฯ ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดต่อเนื้อหา บริการ หรือกรณีใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
 7. ผู้ใช้ตกลงว่า ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม อาจถูกควบคุมโดยข้อตกลงกับบุคคลที่สามนั้น การถอนการติดตั้งและ/หรือหยุดใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบฯ เป็นการแก้ปัญหาความไม่พึงพอใจในตัวแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาในแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
การเลือกและยกเลิกโรงพยาบาลที่ให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ
 1. ในขั้นตอนถัดจากการลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องเลือกโรงพยาบาลที่ผู้ใช้อนุญาตให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ (ค่าเริ่มต้นเป็นการอนุญาตให้โรงพยาบาลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการในปัจจุบันและอนาคตนำส่งข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้เข้าสู่ระบบฯ) โดยโรงพยาบาลที่ผู้ใช้เลือกจะเตรียมข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ (ถ้ามี) สำหรับการนำเข้าระบบฯ หลังจากที่ผู้ใช้ทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย ข้อมูลผู้ป่วยจะถูกนำเข้าระบบฯ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่โรงพยาบาลได้นำส่งข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ให้แก่ทางระบบฯ
 2. ผู้ใช้สามารถแก้ไขรายชื่อโรงพยาบาลที่อนุญาตให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ได้ โดยสามารถทำการแก้ไขรายชื่อได้เพียงวันละ 1 ครั้ง
  • กรณีเพิ่มโรงพยาบาลที่ผู้ใช้อนุญาตให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ โรงพยาบาลที่ผู้ใช้อนุญาต จะต้องใช้เวลาเตรียมข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้ เพื่อนำส่งเข้าสู่ระบบฯ และหลังจากที่โรงพยาบาลได้นำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลผู้ใช้จึงจะถูกนำเข้าระบบภายใน 24 ชั่วโมง
  • กรณียกเลิกโรงพยาบาลที่อนุญาตให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ โรงพยาบาลที่ผู้ใช้ยกเลิกจะไม่ส่งข้อมูลสุขภาพผู้ใช้เข้าสู่ระบบฯ อีก ข้อมูลสุขภาพที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบฯ ก่อนการยกเลิกจะไม่ถูกลบออกจากระบบฯ แต่แพทย์จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้จนกว่าผู้ใช้จะให้อนุญาตโรงพยาบาลนั้นให้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
ข้อจำกัด
     ในการใช้บริการฯ ของระบบฯ ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1. กิจกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 2. กิจกรรมอื่นใดที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงาม
 3. กิจกรรมที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว เป็นต้น และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของระบบฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือสัญญา
 4. กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว ลักษณะทางกายภาพ สุขภาพหรือโรคประจำตัว และอื่น ๆ รวมถึงการแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมให้เกิดการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด
 5. กิจกรรมที่หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีใด ๆ ที่ระบบฯ ผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่สามใด ๆ ใช้เพื่อปกป้องเนื้อหาหรือบริการฯ
 6. กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบฯ บริการของระบบฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
 7. กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้บริการฯ หรือเข้าถึงเนื้อหาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ
 8. กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการซื้อขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคามหรือหมิ่นประมาท หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการฯ ของระบบฯ
 9. กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย การทำสำเนา การส่งต่อ การทำซ้ำ หรือการแก้ไขบิดเบือนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเนื้อหาบนระบบฯ รวมไปถึงการทำสำเนา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือระบบฯ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 10. กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของระบบฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคใด ๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว
 11. กิจกรรมการตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ
 12. กิจกรรมฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบตัวตน
 13. กิจกรรมเข้าถึง ก้าวก่าย หรือใช้บริการฯ หรือ เนื้อหาใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขอบเขตการใช้งานของผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์ของระบบฯ
 14. กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือช่วยเหลือกิจกรรมใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น
 15. กิจกรรมที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ ตามที่ ระบบฯ กำหนดไว้
 16. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ระบบฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้ใช้
 1. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ โดยถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำ/กิจกรรมที่ได้ทำไป รวมถึงผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้ด้วย
 2. ระบบฯ อาจใช้มาตรการที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม หากระบบฯ พบว่าผู้ใช้รายใดกำลังใช้บริการฯในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม ระบบฯ จะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าว
 3. ในกรณีที่การใช้บริการฯ ของผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบฯ หรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากระบบฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องทำการรับผิดชอบต่อความเสียหาย/ชดใช้ค่าเสียหายด้วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับระบบฯ แต่อย่างใด
 4. ผู้ใช้ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม ข้อจำกัด และจะไม่ใช้บริการ เนื้อหาของระบบฯ หรือส่วนใดที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ทางระบบฯ ไม่ให้สิทธิ์ ชื่อ หรือผลประโยชน์ใดก็ตามแก่ผู้ใช้ในบริการ หรือเนื้อหาของระบบฯ ยกเว้นสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตโดยชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
ข้อมูลของระบบฯ
     บริการฯ ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ สัญญานี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการฯ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า โลโก้ระบบฯ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของแบรนด์แก่ผู้ใช้
การให้บริการฯ
 1. ระบบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงบริการระบบ ของผู้ใช้ตามที่เห็นสมควร
 2. ระบบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้บริการฯ เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ใช้ยอมรับว่า เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต การใช้งานแอปพลิเคชันและการให้บริการฯ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงฝ่ายเดียว แอปพลิเคชันและการให้บริการฯ ถูกจัดทำขึ้น “ตามสภาพ” (as is) และ “ตามที่มี” (as available) โดยอาจมีข้อบกพร่องรวมอยู่ด้วย ทางระบบฯ ไม่มีการรับประกันโดยนัยใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเว้นความรับผิดชอบ
 1. ระบบฯ ไม่สามารถรับประกันไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าการให้บริการฯ (รวมถึงข้อมูลสุขภาพ) จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ จุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ และระบบฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องดังกล่าว
 2. ระบบฯ ไม่รับรองว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานบริการฯ ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดของผู้ใช้ รวมไปถึงการที่ระบบฯ จะให้บริการฯ โดยปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ วอร์ม หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) และระบบฯ จะไม่รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากตัวทำลายเหล่านั้น
 3. ระบบฯ ไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการฯ แบบใด ๆ หรือเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ข้อจำกัดมีผลบังคับใช้เสมอ ไม่ว่า ระบบฯ จะได้รับทราบหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ การรับผิดชอบของระบบจำกัดแค่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
 4. ระบบฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาหรือการกระทำการละเมิดอันเนื่องมากจากความประมาทของระบบฯ เอง การชดใช้ค่าเสียหายตามปกติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดจากการเลินเล่อของระบบฯ จะเป็นไปตามความเหมาะสมของการพิจารณาตามกฎหมาย
แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม
     ระบบฯ ทำงานร่วมกับ หรืออาจมีการโต้ตอบในลักษณะหนึ่งกับแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ บริการ ของบุคคลที่สาม (“แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม”) และอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการฯ ได้ แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง และการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ถูกควบคุมและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าระบบฯ ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนและไม่ได้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามใด ๆ หรือธุรกรรมที่ผู้ใช้อาจป้อนให้แก่ผู้ให้บริการของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงไม่รับประกันความเข้ากันได้ หรือความเข้ากันได้อย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามกับบริการฯ
สิทธิ์ของบุคคลที่สาม
     ผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่า ผู้เป็นเจ้าของเนื้อหาและผู้แทนจำหน่ายบางราย (อย่างเช่นผู้ให้บริการ App Store) คือบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ และมีสิทธิ์บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้กับผู้ใช้โดยตรง นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดนอกเหนือจากผู้ใช้และระบบฯ และไม่ว่าในกรณีใด ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ใดๆ แก่บุคคลที่สามผู้รับประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้น สิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน หรือเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลง ละเว้น หรือระงับข้อพิพาทของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยินยอมจากบุคคลอื่น
สิทธิ์ที่ผู้ใช้มอบให้ระบบฯ
     ในการพิจารณาสิทธิ์ที่ผู้ใช้มอบให้ระบบฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์ระบบฯ ในการให้บริการฯ ใช้ระบบประมวลผล แบนด์วิดธ์ และ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของบริการฯ
การโอนสิทธิ์
 1. ระบบฯ อาจโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ และสิทธิ์ใดก็ตามที่มีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน อีกทั้ง ระบบฯ อาจมอบหมายภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯนี้ได้
 2. ผู้ใช้ไม่อาจโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถ่ายสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้แก่บุคคลที่สามใดก็ตาม
การเป็นโมฆะบางส่วน การละเว้น และ การตีความ
     เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จะตกเป็นโมฆะหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือภายในขอบเขตใด ๆ การเป็นโมฆะหรือการไม่มีอำนาจบังคับใช้นั้นจะไม่มีผลต่อ หรือส่งผลให้ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้เป็นโมฆะ หรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ด้วย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องมีผลใช้ภายในขอบเขตที่ชอบโดยกฎหมาย รวมถึงจะไม่มีการละเว้นสิทธิ์ของระบบฯ หรือบุคคลที่สามผู้รับผลประโยชน์จากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

     ตามที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำว่า “รวม” และ “รวมถึง” และ การหลากคำข้างต้น จะถือว่ามีคำว่า “ไม่มีข้อจำกัด” ตามมาด้วย
กฎหมายที่บังคับและขอบเขตอำนาจ
     ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ (รวมถึงข้อพิพาท/การเรียกร้องความเสียหายที่ไม่ได้ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ) จะใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และระบบฯ  โดยจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย ผู้ใช้ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนอกศาลโดยติดต่อระบบฯ หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถยุติได้ ผู้ใช้ถึงจะสามารถนําคดีขึ้นสู่ศาลได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้และระบบฯ เห็นชอบให้การระงับข้อพิพาท การเรียกร้องความเสียหาย หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบริการฯ หรือเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และระบบฯ ที่เกี่ยวกับบริการฯ อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลประเทศไทย
การแจ้งเตือนและการติดต่อ
     เมื่อระบบฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งเตือนหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับการบริการฯ ระบบฯ อาจทำการติดต่อไปยังผู้ใช้โดยตรงหรือผ่านหน่วยงานฯ ตามที่เห็นสมควรในแต่ละกรณี เช่นเดียวกัน หากผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะแจ้งปัญหาหรือติดต่อระบบฯเกี่ยวกับการบริการฯ สามารถติดต่อได้ผ่านหน่วยงานฯ หรือช่องทางดังกล่าว
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ Government Big Data Institute
สถานที่ติดต่อ: 80 ถ. ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร: 02 026 2333 ต่อ 2508, 2525, 2528
อีเมล: [email protected]
เวลาทำการปกติ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
เว็บไซต์: gbdi.depa.or.th
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบ HIE สำหรับแพทย์
(Terms & Conditions for Doctor)
     ข้าพเจ้า ตกลงใช้บริการของ ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ หรือ Health Information Exchange: HIE (ต่อไปจะเรียกว่า ‘ระบบฯ’) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามรายละเอียดการให้บริการที่ระบบฯ กำหนด โดยยอมรับและตกลงที่จะผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
คำนิยาม
     คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
 1. “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการระบบฯ ฉบับนี้
 2. “ระบบฯ” หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ หรือ Health Information Exchange: HIE ซึ่งเป็นระบบที่เกิดขึ้นจากโครงการจัดทําระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 3. “แอปพลิเคชัน” หมายถึง บริการของระบบฯ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ตลอดจนถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของระบบฯ ที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับบริการดังกล่าว
 4. “บริการฯ” หมายถึง บริการและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ตลอดจนถึงโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของระบบฯ ที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับแอปพลิเคชันดังกล่าว
 5. “ผู้ใช้” หมายถึง แพทย์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน และให้หมายความรวมถึงกรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง คู่สมรส บุตร ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือบุคคลอื่นกระทำการแทน ในนาม หรือภายใต้อาณัติของผู้นั้นด้วย
 6. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูลชีวมาตรหรือ biometrics (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ถึงแก่กรรม และไม่รวมถึงข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 7. “ข้อมูลสุขภาพ” หมายถึง ข้อมูลสุขภาพ ในชุดข้อมูลพื้นฐาน และ ข้อมูลประวัติการรักษา รวมไปถึงข้อมูลการเข้ารับบริการการรักษาพยาบาลของผู่ป่วยในระบบฯ
 8.  “เนื้อหาฯ” หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านการใช้บริการฯ ของระบบฯ
 9. “บัญชีในระบบฯ” หมายถึง บัญชีผู้ใช้ที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบฯ เพื่อการเข้าใช้บริการฯ ของระบบฯ
 10.  “หน่วยงานฯ” หมายถึง หน่วยงานทางการแพทย์ สถานพยาบาล โรงพยาบาล คลินิก หรือองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณะสุขใด ๆ ที่ผู้ใช้กำลังทำงานอยู่
บทนำ
     ระบบฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการรักษาในกรณีทั่วไป กรณีฉุกเฉิน กรณีส่งต่อผู้ป่วย หรือในกรณีพิเศษอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพในโครงการ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้จะต้องแสดงเจตนาให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
     ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ระบบฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมทั้งยินยอมให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและข้อกำหนดของโรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาลที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของผู้ใช้
การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 1. ผู้ใช้จะต้องใช้งานระบบฯ ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่สามารถใช้งานระบบฯ ได้เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้จะทำการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 2. การเข้าใช้งานระบบฯ ถือเป็นการแสดงเจตนาว่าผู้ใช้ได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 3. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ถือเป็นการแสดงเจตนาว่าผู้ใช้อนุญาตให้ระบบฯ รวมถึงหน่วยงานที่ร่วมมือในการให้บริการฯ ตามจุดประสงค์ของการให้บริการฯ มีสิทธิอย่างถูกต้องในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ รวมไปถึงข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ตามที่เห็นสมควร
 4. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและเพิกถอนมิได้
 5. ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การใช้บริการฯ ผู้ใช้จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกัน
การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
     ระบบฯ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ตามเหตุอันเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นมีเหตุที่อาจเกิดผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล จะดําเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลโดยทันที การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขไว้บนเว็บไซต์ของระบบฯ การที่ผู้ใช้ยินดีใช้บริการฯ ของระบบฯ ต่อไปหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว จะถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าวและเพิกถอนมิได้ ดังนั้น ผู้ใช้ควรตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถี่ถ้วนระมัดระวัง และหากผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะใช้งานระบบฯ ต่อไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับใหม่ ผู้ใช้สามารถดำเนินการยกเลิกการใช้งานระบบฯ ได้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ระบบฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยจะจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามเอกสารนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพทย์
 2. ระบบฯ จะกระทำการโดยระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกทำลายหรือบุกรุกโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันระบบฯ ยังไม่สามารถรับประกันการปกป้องข้อมูลได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ไม่หวังดี
บัญชีผู้ใช้
 1. บัญชีเพื่อเข้าใช้งานระบบฯ จะอ้างอิงข้อมูลบัญชีจากบัญชีในระบบแพทยสภา (MD eService) โดยหากไม่มีบัญชีดังกล่าว ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผ่านระบบแพทยสภาให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้
 2. รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ บนบัญชีของผู้ใช้ในระบบฯ จะเป็นไปตามข้อมูลที่ระบบฯได้รับจากระบบแพทยสภา หากผู้ใช้ทำการลบหรือเพิกถอนบัญชีของผู้ใช้บนระบบแพทยสภา สิทธิในการใช้งานผ่านบัญชีในระบบฯ รวมถึงการใช้บริการฯ ของระบบฯ ของผู้ใช้จะสิ้นสุดด้วยเช่นกัน
 3. การกำกับดูแลบัญชีในระบบฯ ของผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  1. ด้านบัญชี การใช้งานบริการฯ ความเคลื่อนไหวบนระบบฯ และประวัติการเข้าถึงและเรียกดูข้อมูลสุขภาพ จะอยู่ภายใต้การดูแลของระบบฯ
  2. ด้านข้อมูลบนบัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทยสภา
  3. ด้านสิทธิในการใช้งานบริการฯ ข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ นามสกุล และเลขใบประกอบวีชาชีพเวชกรรม) และข้อมูลสถานพยาบาล จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลระบบของสถานพยาบาลที่ผู้ใช้สังกัด
 4. ผู้ใช้จะต้องจัดการข้อมูลบนบัญชี รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา โดยการแก้ไขข้อมูลบนดังกล่าวสามารถทำผ่านช่องทางที่แพทยสภากำหนด ซึ่งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ต่อบัญชีของผู้ใช้บนระบบแพทยสภาจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบนบัญชีในระบบฯ ด้วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล เป็นต้น หากข้อมูลของผู้ใช้ในระบบแพทยสภาและสถานพยาบาลที่ผู้ใช้สังกัดต่างจากกัน บัญชีผู้ใช้ในระบบฯ อาจไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้มีหน้าที่โดยผู้เดียวในการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ภายใต้การดูแลของแพทยสถาและสถานพยาบาลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตรงความเป็นจริง
 5. ความถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงของข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของระบบฯ โดยตรง
 6. ทางระบบฯ ถือว่าการใช้บริการฯ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้บัญชีดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้ผู้เป็นเจ้าของบัญชีได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ไม่รับรู้และไม่ยินยอม หรือเกิดจากความผิดพลาดของทางระบบฯ หรือเหตุสุดวิสัย
 7. ผู้ดูแลระบบของสถานพยาบาลของผู้ใช้มีสิทธิให้การอนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาตในการเข้าใช้งานระบบฯ ของผู้ใช้ภายใต้หน่วยงานฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอำนาจในหน่วยงานฯ เป็นสำคัญ
 8. ผู้ดูแลระบบฯ มีสิทธิในการระงับการเข้าใช้งานหรือเพิกถอนบัญชีในระบบฯ รวมถึงการใช้บริการฯ ต่าง ๆ ผ่านบัญชีในระบบฯ ของผู้ใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากทางผู้ดูแลระบบฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ได้ละเมิดหรือกำลังกระทำการอันเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม การระงับนี้จะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการเข้าใช้งานบัญชีบนระบบแพทยสภา
 9. บัญชีของผู้ใช้แต่ละบัญชีในระบบฯ สงวนไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและโดยผู้เป็นเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิการใช้งานหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
การให้บริการฯ
 1. ผู้ใช้หรือหน่วยงานฯ จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงระบบปฏิบัติการและการเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการฯ
 2. ระบบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงบริการฯ ของผู้ใช้ตามที่เห็นสมควร
 3. การให้บริการฯ ของระบบฯ ที่จัดให้มีแก่ผู้ใช้ ได้แก่
  • การเข้าใช้งานระบบฯ ผ่านบัญชีในระบบแพทยสภา
  • การสืบค้นผู้ป่วยที่เข้าร่วมโรงการ (เฉพาะเมื่อผู้ใช้กำลังให้บริการการรักษาพยาบาลแก้ผู้ป่วย)
  • การเรียกดูข้อมูลรายชื่อหน่วยงานทางการแพทย์ สถานพยาบาล โรงพยาบาล คลินิก หรือองค์กรที่ให้บริการด้านสาธารณะสุขใด ๆ ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
  • การขอความยินยอมจากผู้ป่วยแบบรายครั้งในการเข้าถึงข้อมูลจากสถานพยาบาลที่ต้องการความยินยอมจากผู้ป่วยเป็นรายครั้ง
  • การเรียกดูข้อมูลสุขภาพ
  • การเรียกดูประวัติการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของผู้ใช้
 4. ระบบฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้บริการฯ เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้ใช้ยอมรับว่า เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต การใช้งานแอปพลิเคชันและการให้บริการฯ เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงฝ่ายเดียว แอปพลิเคชันและการให้บริการฯ ถูกจัดทำขึ้น “ตามสภาพ” (as is) และ “ตามที่มี” (as available) โดยอาจมีข้อบกพร่องรวมอยู่ด้วย ทางระบบฯ ไม่มีการรับประกันโดยนัยใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อมูลของระบบฯ
     บริการฯ ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ สัญญานี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในบริการฯ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า โลโก้ระบบฯ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของแบรนด์แก่ผู้ใช้
เนื้อหา
 1. เนื้อหาฯ ที่ผู้ใช้จะเข้าถึง เรียกดู และใช้นั้น เป็นเนื้อหาฯ ที่ทางระบบฯ ได้รับมาจากหน่วยงานที่ร่วมมือ เพื่อนำมาประมวลผลหรือดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้สามารถแสดงผลเนื้อหาฯ นั้นได้ อย่างไรก็ตามระบบฯ อนุญาตให้ผู้ใช้เรียกดูเนื้อหาฯ และข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการฯ นั่นคือ เพื่อประกอบการรักษาในกรณีทั่วไป กรณีฉุกเฉิน กรณีส่งต่อผู้ป่วย หรือในกรณีพิเศษอื่น ๆ เท่านั้น โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่สามารถโอนถ่ายหรือนำไปให้อนุญาตใหม่ได้ และอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้ใช้จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เมื่อมีการเรียกดูเนื้อหาฯ หรือนำไปใช้ และไม่ใช้เนื้อหาฯ เกินจากขอบเขตของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ยกตัวอย่างเช่น การลักลอบทำสำเนา การส่งต่อ การทำซ้ำ การแก้ไขบิดเบือน หรือการนำเนื้อหาฯ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นใด เป็นต้น
 3. กรณีที่ระบบฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ได้มีการใช้เนื้อหาฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ทางระบบฯ ขอสงวนสิทธิ์การตัดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเรียกดูและใช้เนื้อหาฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
ข้อจำกัด
     ในการใช้บริการฯ ของระบบฯ ผู้ใช้จะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1. กิจกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 2. กิจกรรมอื่นใดที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงาม
 3. กิจกรรมที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว เป็นต้น และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของระบบฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือสัญญา
 4. กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว ลักษณะทางกายภาพ สุขภาพหรือโรคประจำตัว และอื่น ๆ รวมถึงการแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมให้เกิดการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด
 5. กิจกรรมที่หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีใด ๆ ที่ระบบฯ ผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่สามใด ๆ ใช้เพื่อปกป้องเนื้อหาหรือบริการฯ
 6. กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบฯ บริการของระบบฯ และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
 7. กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้บริการฯ หรือเข้าถึงเนื้อหาฯ เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ
 8. กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการซื้อขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคามหรือหมิ่นประมาท หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการฯ ของระบบฯ
 9. กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย การทำสำเนา การส่งต่อ การทำซ้ำ หรือการแก้ไขบิดเบือนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเนื้อหาบนระบบฯ รวมไปถึงการทำสำเนา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือระบบฯ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 10. กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของระบบฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคใด ๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้ว
 11. กิจกรรมการตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ
 12. กิจกรรมฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรการตรวจสอบตัวตน
 13. กิจกรรมเข้าถึง ก้าวก่าย หรือใช้บริการฯ หรือ เนื้อหาฯ ใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขอบเขตการใช้งานของผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์ของระบบฯ
 14. กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือช่วยเหลือกิจกรรมใด ๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น
 15. กิจกรรมที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ ตามที่ ระบบฯ กำหนดไว้
 16. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ระบบฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้ใช้
 1. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ โดยถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำ/กิจกรรมที่ได้ทำไป รวมถึงผลของการกระทำที่มีต่อบริการฯ นี้ด้วย
 2. ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบฯ และกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นขณะผู้ใช้เข้าใช้งานระบบฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เองทั้งหมด
 3. ระบบฯ อาจใช้มาตรการที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม หากระบบฯ พบว่าผู้ใช้รายใดกำลังใช้บริการฯในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม ระบบฯ จะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าว
 4. ในกรณีที่การใช้บริการฯ ของผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบฯ หรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากระบบฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องทำการรับผิดชอบต่อความเสียหาย/ชดใช้ค่าเสียหายด้วยตนเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับระบบฯ แต่อย่างใด
 5. ผู้ใช้รับทราบว่าการชดใช้ค่าเสียหายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดได้ตามความเหมาะสม
 6. ผู้ใช้ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม ข้อจำกัด และจะไม่ใช้บริการ เนื้อหาของระบบฯ หรือส่วนใดที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ทางระบบฯ ไม่ให้สิทธิ์ ชื่อ หรือผลประโยชน์ใดก็ตามแก่ผู้ใช้ในบริการ หรือเนื้อหาของระบบฯ ยกเว้นสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตโดยชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
การยกเว้นความรับผิดชอบ
 1. ระบบฯ ไม่สามารถรับประกันไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าการให้บริการฯ (รวมถึงข้อมูลสุขภาพ) จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมของบริการฯ สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ จุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ และระบบฯ จะไม่รับผิดชอบในการจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องดังกล่าว
 2. ระบบฯ ไม่รับรองว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานบริการฯ ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดของผู้ใช้ รวมไปถึงการที่ระบบฯ จะให้บริการฯ โดยปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ วอร์ม หรือ ม้าโทรจัน (Trojan Horse) และระบบฯ จะไม่รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากตัวทำลายเหล่านั้น
 3. ระบบฯ ไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของเนื้อหาฯ การตีความที่ผิดพลาด ความเข้าใจผิด รวมถึงความบกพร่องของเสถียรภาพของระบบ ทั้งที่เกิดจากการใช้งานระบบฯ​ ของตัวผู้ใช้เองและเกิดจากความผิดพลาดของระบบฯ เว้นเสียแต่ว่า ความเสียหายดังกล่าวจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความรับผิดชอบของระบบฯ จริง
 4. ระบบฯ ไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการฯ แบบใด ๆ หรือเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ข้อจำกัดมีผลบังคับใช้เสมอ ไม่ว่า ระบบฯ จะได้รับทราบหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ การรับผิดชอบของระบบจำกัดแค่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
 5. ระบบฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาหรือการกระทำการละเมิดอันเนื่องมากจากความประมาทของระบบฯ เอง การชดใช้ค่าเสียหายตามปกติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดจากการเลินเล่อของระบบฯ จะเป็นไปตามความเหมาะสมของการพิจารณาตามกฎหมาย
สิทธิ์ที่ผู้ใช้มอบให้ระบบฯ
     ในการพิจารณาสิทธิ์ที่ผู้ใช้มอบให้ระบบฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์ระบบฯ ในการให้บริการฯ ใช้ระบบประมวลผล แบนด์วิดธ์ และ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของบริการฯ
การยกเลิกสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
     ระบบฯ อาจทำการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามเหตุอันเห็นสมควรโดยอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของระบบฯ และการยกเลิกสิ้นสุดจะมีผลทันที ณ ขณะนั้น
บริการของหน่วยงานที่ร่วมมือ
     เนื้อหาหรือบริการใด ๆ จากหน่วยงานที่ร่วมมือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบฯ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว โดยอาจรวมถึงการที่เนื้อหาหรือบริการจะต้องเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่หน่วยงานดังกล่าวได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาหรือบริการนั้น ๆ
การโอนสิทธิ์
 1. ระบบฯ อาจโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ และสิทธิ์ใดก็ตามที่มีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน อีกทั้ง ระบบฯ อาจมอบหมายภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯนี้ได้
 2. ผู้ใช้ไม่อาจโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถ่ายสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้แก่บุคคลที่สามใดก็ตาม
การเป็นโมฆะบางส่วน การละเว้น และ การตีความ
     เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ จะตกเป็นโมฆะหรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือภายในขอบเขตใด ๆ การเป็นโมฆะหรือการไม่มีอำนาจบังคับใช้นั้นจะไม่มีผลต่อ หรือส่งผลให้ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้เป็นโมฆะ หรือไม่มีอำนาจบังคับใช้ด้วย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องมีผลใช้ภายในขอบเขตที่ชอบโดยกฎหมาย รวมถึงจะไม่มีการละเว้นสิทธิ์ของระบบฯ หรือบุคคลที่สามผู้รับผลประโยชน์จากข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้
     ตามที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำว่า “รวม” และ “รวมถึง” และ การหลากคำข้างต้น จะถือว่ามีคำว่า “ไม่มีข้อจำกัด” ตามมาด้วย
กฎหมายที่บังคับและขอบเขตอำนาจ
     ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ (รวมถึงข้อพิพาท/การเรียกร้องความเสียหายที่ไม่ได้ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ) จะใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และระบบฯ  โดยจะอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย ผู้ใช้ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทนอกศาลโดยติดต่อระบบฯ หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถยุติได้ ผู้ใช้ถึงจะสามารถนําคดีขึ้นสู่ศาลได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้และระบบฯ เห็นชอบให้การระงับข้อพิพาท การเรียกร้องความเสียหาย หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบริการฯ หรือเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และระบบฯ ที่เกี่ยวกับบริการฯ อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลประเทศไทย
การแจ้งเตือนและการติดต่อ
     เมื่อระบบฯ มีความประสงค์ที่จะแจ้งเตือนหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับการบริการฯ ระบบฯ อาจทำการติดต่อไปยังผู้ใช้โดยตรงหรือผ่านหน่วยงานฯ ตามที่เห็นสมควรในแต่ละกรณี เช่นเดียวกัน หากผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะแจ้งปัญหาหรือติดต่อระบบฯเกี่ยวกับการบริการฯ สามารถติดต่อได้ผ่านหน่วยงานฯ หรือช่องทางดังกล่าว
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ Government Big Data Institute
สถานที่ติดต่อ: 80 ถ. ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร: 02 026 2333 ต่อ 2508, 2525, 2528
อีเมล: [email protected]
เวลาทำการปกติ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
เว็บไซต์: gbdi.depa.or.th