สมัคร Health Link

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของท่าน
จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ