ได้อะไรจาก Health Link

ประหยัดเงินและเวลาในการตรวจซ้ำ

เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในต่างโรงพยาบาล

         คุณเคยไหม เมื่อเดินทางไปใช้บริการยังโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน เนื่องจากยังไม่เคยมีข้อมูลอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ แพทย์จึงจำเป็นจะต้องสอบถามข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยที่จำเป็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้บางกรณีผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจซ้ำอีกครั้งถึงแม้จะเคยตรวจในโรงพยาบาลอื่นมาก่อนหน้านี้แล้ว เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียทั้งเงินและเวลาเพิ่มโดยไม่จำเป็น

          Health Link จะทำให้การเข้ารับการรักษาต่างโรงพยาบาลของคุณง่ายขึ้น โดยระบบจะสามารถแสดงข้อมูลสุขภาพ ประวัติการรักษา ข้อมูลการวินิจฉัยโรค การแพ้ยา ฯลฯ จากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษาและได้ให้ความยิมยอมให้โรงพยาบาลเหล่านั้นนำส่งข้อมูลเข้าโครงการ แพทย์จะสามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพได้ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชั่น Health Link โดยไม่จำเป็นต้องตรวจรักษาผู้ป่วยซ้ำอีกครั้งในบางรายการที่มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว ช่วยให้ผู้ป่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจไม่ต้องเจ็บตัวซ้ำ เช่น ในกรณีต้องเจาะเลือด เป็นต้น

ประหยัดเวลาและเพิ่มความ
สะดวกในการถ่ายโอนข้อมูล
ประวัติการรักษา

โดยเฉพาะกรณีส่งต่อผู้ป่วย

         ‘รบกวนนำข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมมายื่นก่อนนะคะ’ เป็นประโยคที่มักจะได้ยินบ่อย ๆ เมื่อต้องเข้ารับการรักษาต่างโรงพยาบาล ซึ่งทำให้กระบวนการรักษาผู้ป่วยหยุดชะงักและไม่สามารถไปต่อได้ ผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลต้นทางเพื่อขอข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง ส่งผลให้ได้รับการรักษาที่ล่าช้า ไม่ทันท่วงที รวมถึงเสียทั้งเงินและเวลาในการเดินทางไปมา

          Health Link จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพียงแค่แพทย์เข้าไปเรียกดูข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทาง (โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้นำส่งข้อมูล) ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น Health Link ข้อมูลผู้ป่วยจะถูกแสดงขึ้นบนหน้าจออย่างรวดเร็วและทันท่วงที อำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์ในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น การส่งต่อข้อมูลจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น ไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมอีกต่อไป

แพทย์สามารถ
รักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด
และรวดเร็วมากขึ้น

         Health Link ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประวัติสุขภาพผู้ป่วยมากขึ้นและการเข้าถึงข้อมูลประวัติเหล่านี้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้แพทย์ทราบถึงรายละเอียดสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนมากกว่าเดิม เช่น ประวัติการได้รับวัคซีน ยาที่แพ้ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้แพทย์สามารถเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค รวมถึงให้การรักษาได้อย่างตรงจุดและปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม และมีโอกาสช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยได้ดีขึ้นด้วย

แสดงข้อมูลสำคัญสำหรับการ
รักษาชีวิตในกรณีฉุกเฉิน

         อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจทำให้คุณจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน ข้อมูลสุขภาพและประวัติการรักษาที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์จะต้องใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้การรักษาได้อย่างฉับไว ความสะดวกรวดเร็วในการที่แพทย์จะสามารถเรียกดูข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยที่สำคัญผ่านระบบ Health Link ได้ทันทีจึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การรักษาชีวิตผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น

         ทั้งนี้ การเรียกดูข้อมูลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเป็นไปตามนโยบายการให้ความยินยอมที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด