การควบคุมดูแลข้อมูลสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

Health Link

         โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลควบคุมรายชื่อแพทย์ที่มีสิทธิ์เรียกดูข้อมูลสุขภาพจากระบบ Health Link และโรงพยาบาลบางแห่งยังทำหน้าที่เป็น Exchanger หรือผู้ให้ข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วย ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลในระบบ Health Link ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรามีการควบคุมดูแลข้อมูลภายในโรงพยาบาล ดังนี้

Data Security

ผู้ใช้งานระบบ (User)

     ผู้ที่สามารถใช้งานระบบ Health Link ได้ จะต้องเป็นแพทย์ที่มีการลงทะเบียนกับทางแพทยสภาแล้วเท่านั้น โดยแพทย์จำเป็นต้องใช้เลขใบประกอบวิชาชีพแพทย์และ pin code ของตนเองเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบซึ่ง Health Link จะทำการยืนยันข้อมูลนี้กับทางแพทยสภา อย่างไรก็ตาม แพทย์จะต้องไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบ Health Link แทนตนเองในทุกกรณี

ผู้ดูแลระบบของสถานพยาบาล (Hospital Admin)

     ในแต่ละโรงพยาบาล Hospital Admin จะมีหน้าที่เพิ่ม แก้ไข และลบบัญชีผู้ใช้งานของแพทย์ที่มีสิทธิ์ใช้ระบบ Health Link ภายในโรงพยาบาลนั้น นอกจากนี้ Hospital Admin มีสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานระบบของแพทย์เพื่อให้ทางโรงพยาบาลและผู้ป่วยมั่นใจว่าการใช้งานบัญชีและการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยเป็นไปอย่างปลอดภัย ในกรณีที่พบการใช้งานที่ผิดปกติ Hospital Admin ยังสามารถขอดูประวัติการใช้งานระบบ Health Link ของแพทย์ภายในโรงพยาบาลตนเองได้

นโยบายการให้ความยินยอมจากผู้ป่วย (Consent Policy)

     โรงพยาบาลสามารถกำหนดวิธีการให้แพทย์ที่จะดูข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยที่โรงพยาบาลต้นทางนำส่งเข้าสู่บนระบบ Health Link ได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. การให้ความยินยอมแบบรายครั้ง: แพทย์ที่จะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางที่กำหนดวิธีนี้ จะต้องกดขอความยินยอมจากผู้ป่วยทุกครั้ง และรอให้ผู้ป่วยกดยินยอมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อน ถึงจะสามารถดูข้อมูลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางนั้นได้
  2. การให้ความยินยอมแบบครั้งเดียว: แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นทางที่กำหนดวิธีนี้ได้ทันทีขณะให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมีการกดให้ความยินยอมในทุก ๆ ครั้งที่เข้ารับบริการ

     ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องมีการลงทะเบียนและให้ความยินยอมผ่านแอปฯเป๋าตังมาก่อนแล้วเท่านั้น โรงพยาบาลถึงจะสามารถนำส่งข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Health Link ได้

Data Accuracy

Coding Verification

     ระบบ Health Link จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อ้างอิงรหัส TMT, ICD-9, ICD-10-TM, LOINC, SNOMED CT และ HL7

ประวัติการนำส่งข้อมูลสุขภาพ

     โรงพยาบาลสามารถแก้ไขข้อมูลที่เคยส่งเข้ามาได้ โดยระบบจะเก็บประวัติการนำส่งข้อมูลจากโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เคยนำส่งได้ ทั้งนี้ ในขั้นต้นระบบจะแสดงผลให้แพทย์เห็นเฉพาะข้อมูลล่าสุดจากโรงพยาบาลเท่านั้น