โรงพยาบาล

ที่ท่านสามารถเลือกให้นำส่งข้อมูลของท่านเข้าระบบ Health Link ได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. Exchanger คือ โรงพยาบาลที่เวลาท่านเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบเพื่อให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของท่านได้ ทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับการเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
  2. Viewer คือ โรงพยาบาลที่เวลาท่านเข้ารับการรักษา ข้อมูลต่าง ๆ จากโรงพยาบาลนี้จะไม่ได้ถูกส่งต่อไปให้โรงพยาบาลอื่น ๆ ในใครงการ แต่แพทย์ของโรงพยาบาลนี้สามารถเข้าดูประวัติการรักษาของท่านที่ถูกส่งมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้
โดยท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ดังนี้

หมายเหตุ: โรงพยาบาลที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะเป็นโรงพยาบาลประเภท Exchanger เท่านั้น

ลำดับรายชื่อโรงพยาบาลวันที่
1โรงพยาบาลสมุทรปราการ07/01/21
2โรงพยาบาลรามาธิบดี07/01/21
3โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช07/01/21
4โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย07/01/21
5โรงพยาบาลนบพิตำ07/10/21
6โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว07/10/21
7โรงพยาบาลเชียงคำ07/10/21
8โรงพยาบาลชลบุรี07/10/21
9โรงพยาบาลศิริราช07/29/21
10โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ07/31/21
11โรงพยาบาลสวนปรุง07/31/21
12โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์07/31/21
13โรงพยาบาลระยอง08/21/21
14โรงพยาบาลแพร่08/21/21
15โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม08/21/21
16โรงพยาบาลสุรินทร์08/21/21
17โรงพยาบาลศรีสะเกษ09/02/21
18โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (มช.)09/11/21
19สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์09/14/21
20โรงพยาบาลบุรีรัมย์09/15/21
21โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า09/23/21
22โรงพยาบาลกาฬสินธุ์09/28/21
23โรงพยาบาลลำปาง10/01/21
24โรงพยาบาลลำพูน10/14/21
25โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี10/26/21
26โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์11/06/21
27โรงพยาบาลสงขลานครินทร์11/13/21
28โรงพยาบาลราชวิถี11/13/21
29โรงพยาบาลตราด11/16/21
30โรงพยาบาลหางดง11/18/21
31โรงพยาบาลนครพิงค์11/19/21
32โรงพยาบาลพุทธโสธร11/19/21
33โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย11/20/21
34โรงพยาบาลสารภี11/25/21
35โรงพยาบาลสันป่าตอง11/25/21
36โรงพยาบาลวิเชียรบุรี11/25/21
37โรงพยาบาลหาดใหญ่11/30/21
38โรงพยาบาลแม่สอด12/02/21
39โรงพยาบาลร้อยเอ็ด01/05/22
40โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน01/06/22
41โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา01/06/22
42โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว01/06/22
43โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์01/26/22
44โรงพยาบาลฝาง02/01/22
45โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ02/15/22
46โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มข.)03/16/22
47โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ03/16/22
48โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน03/26/22
49โรงพยาบาลจอมทอง04/12/22
50โรงพยาบาลศรีสังวาลย์04/26/22
51ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล04/28/22
52โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์04/28/22
53โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร05/21/22
54โรงพยาบาลน่าน06/02/22
55โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์06/02/22
56โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์06/23/22
57โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์06/28/22
58โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร07/07/22
59โรงพยาบาลตากสิน07/07/22
60โรงพยาบาลสิรินธร07/07/22
61โรงพยาบาลคลองสามวา07/07/22
62โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์07/07/22
63โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ07/07/22
64โรงพยาบาลราชพิพัฒน์07/07/22
65โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน07/07/22
66โรงพยาบาลกลาง07/07/22
67โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร07/07/22
68โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์07/07/22
69โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต09/07/22
70โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต10/28/22
71โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร11/01/22
72โรงพยาบาลวิมุต11/16/22
73โรงพยาบาลบางระกำ11/28/22
74โรงพยาบาลสงฆ์1/20/23
75โรงพยาบาลเลิดสิน1/20/23
76สถาบันโรคทรวงอก1/20/23
77สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1/20/23
78โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี1/20/23
79โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)1/20/23
80สถาบันโรคผิวหนัง1/20/23
81สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1/20/23
82โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ02/23/23
83โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ02/28/23
84โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์02/28/23
85โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี03/04/23
86โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์03/09/23
87โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ03/09/23
88โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์03/17/23
89โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก03/25/23
90โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์03/28/23
91โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์03/28/23
92โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง03/29/23
93โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช03/29/23
94โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม03/30/23
95โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา03/31/2023
96โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน04/05/2023
97โรงพยาบาลค่ายอดิศร04/05/2023
98โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท04/05/2023
99โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร04/07/2023
100โรงพยาบาลวชิรพยาบาล05/17/2023
101โรงพยาบาลค่ายสุรนารี05/17/2023
102โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์05/31/2023
103โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า05/31/2023
Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯเป๋าตังแล้ว*
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
*ในช่วงแรกจะมีโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการจำนวนเพียงบางส่วน
โดยท่านจะสามารถใช้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ในเดือนกันยายนนี้