โรงพยาบาลได้อะไรจาก Health Link

Better Services

         Health Link เป็นเครื่องมือช่วยให้แพทย์เข้าถึงข้อมูลจากสถานพยาบาลอื่น ๆ ในโครงการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงสามารถเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมากจากการใช้ข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่นประกอบการรักษา

Customer Satisfaction

         ทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยพึงพอใจกับการรักษามากยิ่งขึ้น นำไปสู่การที่ประชาชนอยากเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของท่านเพิ่มมากขึ้น

Reliability and Reputation

         Health Link ยังช่วยลดโอกาสที่อาจเกิดความผิดพลาดต่าง ๆ เช่น การจ่ายยาซ้ำซ้อน การจ่ายยาที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา การให้ยาที่ไม่เหมาะกับโรคประจำตัวผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่ง Health Link จะช่วยลดต้นเหตุที่ทำให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเสียหายจากปัญหาเหล่านี้

Cost Saving

         โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ รวมไปถึงการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ระบบ Health Link สามารถทำได้ เช่น การรับ / ส่งต่อผู้ป่วย การจัดการเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ

Modern Image

         การใช้ระบบ Health Link จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ท่านเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย โดยเป็นผู้นำในการใช้แพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมบริการให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Integration and Application

         นอกจากนี้ การร่วมมือพัฒนาระบบส่งข้อมูลกับ Health Link จะเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาลในอนาคต เนื่องจากเราใช้มาตรฐานข้อมูล HL7 FHIR ซึ่งเป็นมาตรฐานชั้นนำในวงการ Healthcare ที่มีผู้นำไปใช้ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำข้อมูลสุขภาพไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลกหรือนำข้อมูลไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้อย่างงายดาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา AI ทางการแพทย์ การพยากรณ์โรค การวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการต่าง ๆ และการวิจัยอื่น ๆ อีกมากมาย