วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

What we aim to be?

         เพื่อให้ Health Link เป็นแพลทฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลสำหรับทุกสถานพยาบาลในประเทศไทย และขับเคลื่อนให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับแพลทฟอร์มอื่น ๆ เช่น telemedicine เพื่อให้ประชาชนสามารถรักษาทางไกลโดยแพทย์เห็นข้อมูลสำคัญได้ หรือ แพลทฟอร์มที่ให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลสุขภาพของตนประกอบการดูแลตนเอง​ได้ เป็นต้น

What we value?

สะดวก

     Health Link มุ่งเน้นให้แพทย์ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้อย่างสะดวก และสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการขอประวัติจากที่เก่าและไม่ต้องรับการตรวจซ้ำ

ปลอดภัย

     Health Link เข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว เราจึงปกป้องข้อมูลภายในระบบอย่างเต็มความสามารถ และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้ที่เข้าดูข้อมูลสุขภาพได้มีเพียงแค่แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น

ถูกต้อง

     Health Link ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง และจะผลักดันให้ข้อมูลสุขภาพในประเทศไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าหมาย

         Health Link จะเป็นแพลทฟอร์มกลางของประเทศไทยที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และพิสูจน์ตัวตน โดยมีความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ สามารถรองรับปริมาณของข้อมูลจำนวนมาก ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ได้อย่างแม่นยำ ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ และสร้างกระบวนการในการบริหารจัดการของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

         โดยมีเป้าหมายภายในระยะที่ 1 (สิ้นปี 2021) อย่างน้อย 100 โรงพยาบาล เข้าร่วมใช้งานระบบ Health Link