วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

Our goals

         Health Link มีเป้าหมายเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล โดยใช้มาตรฐานข้อมูลกลางและมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล สามารถรองรับปริมาณของข้อมูลจำนวนมากที่คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างกระบวนการในการบริหารจัดการของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม
         นอกจากนี้ Health Link ยังมีแผนการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิชันอื่น ๆ เช่น Telemedicine และ Personal Health Record (PHR) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน

         ปัจจุบัน Health Link บรรลุเป้าหมายในระยะที่ 1 (ปี 2021) ในการเชื่อมโยง 100 โรงพยาบาลในโครงการเป็นที่เรียบร้อย และเปิดให้ใช้บริการจริง โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย

         สำหรับเป้าหมายในระยะที่ 2 (ปี 2022-2023) Health Link มีแผนการเชื่อมโยงโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 100 แห่ง โดยคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้จริง 500 แห่ง และจะเพิ่มให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้เพิ่มเติมอีกด้วย

What we value?

สะดวก

     Health Link มุ่งเน้นให้แพทย์ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้อย่างสะดวก และสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการขอประวัติจากที่เก่าและไม่ต้องรับการตรวจซ้ำ

ปลอดภัย

     Health Link เข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว เราจึงปกป้องข้อมูลภายในระบบอย่างเต็มความสามารถ และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้ที่เข้าดูข้อมูลสุขภาพได้มีเพียงแค่แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น

ถูกต้อง

     Health Link ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้อง และจะผลักดันให้ข้อมูลสุขภาพในประเทศไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล