แผนการ พัฒนา โครงการ

Health Link เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

    ขณะนี้ระบบ Health Link ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยในระยะแรก (ปี 2021) มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 แห่งตามเป้าหมาย และมีโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีเป้าหมายที่อย่างน้อย 200 แห่งในปี 2022-2023 หากโรงพยาบาลที่ท่านมีประวัติการรักษาอยู่ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Health Link ก็ไม่ต้องผิดหวังไป เพราะ Health Link ยังคงเปิดรับโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแบบไม่จำกัด และเราจะมุ่งหน้าเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาจนเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งประเทศเท่าที่จะทำได้

ลดเวลาในการรอข้อมูล

    ปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนและให้ความยินยอมกับ Health Link ระบบจะใช้เวลาดำเนินการ 2-4 วัน ก่อนที่ข้อมูลของผู้ป่วยจะพร้อมให้แพทย์เรียกดูได้ ทางผู้พัฒนามีแผนที่จะลดระยะเวลาดำเนินการนี้ให้สั้นที่สุด ภายในอนาคตอันใกล้

เลือกการแสดงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

    ปัจจุบันแพทย์จะเห็นข้อมูลเรียงตามวันที่การเข้ารับการรักษา และสามารถเลือกแสดงตามประเภทข้อมูล หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะบางโรงพยาบาลได้ ทางผู้ออกแบบระบบได้ให้ความสำคัญกับเวลาของแพทย์เป็นอย่างมาก และต้องการที่จะสร้างระบบที่ทำให้แพทย์สามารถเห็นข้อมูลที่สำคัญ จำเป็นสำหรับการรักษา ในเวลาที่สั้นที่สุด จึงมีแผนที่จะพัฒนาหน้าจอแสดงผลให้ดีขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการนำ AI มาช่วยในการเลือกข้อมูลที่จะนำไปแสดงผลในหน้าแรกที่แพทย์เห็น

คืนข้อมูลสู่ประชาชน

    เนื่องจากข้อมูลสุขภาพที่แลกเปลี่ยนในโครงการ Health Link ยังเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ ซึ่งอาจจะต้องผ่านกระบวนการแปลความหมายก่อนที่ผู้ป่วยทั่วไปจะเข้าใจได้ถูกต้อง Health Link จึงยังไม่พร้อมที่จะแสดงข้อมูลสุขภาพให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้เอง แต่ในอนาคต Health Link อาจขยายผลไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพสำหรับให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ เพื่อที่จะให้ข้อมูลสุขภาพของประชาชนเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

ผลักดันให้เกิดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ

    Health Link จะผลักดันให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลสุขภาพสากล ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ (interoperability) และเมื่อข้อมูลมีมาตรฐานเพียงพอพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ Health Link จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล