ความร่วมมือ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นผู้อนุมัติทุนสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพฯ และได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ดำเนินการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และให้บริการระบบสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ และสร้างกลไกให้เกิดการวิจัย พัฒนา ดูแลมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นผู้มอบทุนสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพฯ (Health Link) นี้
แพทยสภา
เป็นผู้ควบคุมข้อมูลทะเบียนแพทย์ และให้บริการการตรวจสอบ และระบุตัวตนของแพทย์ที่ใช้งานระบบ Health Link
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
เป็นผู้ให้บริการคลาวด์สำหรับระบบ Health Link รองรับความปลอดภัยและคุณภาพของระบบ และเป็นผู้ร่วมออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ระบบ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนของประชาชน ณ ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ธนาคารกรุงไทย
เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นช่องทางในการลงทะเบียน การจัดการการเข้าถึงข้อมูล และการให้ความยินยอมของคนไข้ที่ใช้งานระบบ Health Link
สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
เป็นผู้ดำเนินการหลักในการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และให้บริการระบบ Health Link รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ หารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนในระบบ Health Link