การใช้งาน Health Link

ของแพทย์

1  เข้าเว็บไซต์ https://hie.healthlink.go.th เพื่อไปยัง Health Link Web Application จากนั้นกดปุ่ม MD eService เพื่อเข้าสู่ระบบด้วย เลขว. และ pin code แพทย์ของท่าน แล้วกดปุ่ม ‘Login’
เพิ่มเติม
ท่านสามารถอ้างอิงข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่าน ระบบแพทยสภา
2  เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าค้นหาข้อมูลผู้ป่วย ให้ท่านกรอก ชื่อ นามสกุล หรือ เลขบัตรประชาชน เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสุขภาพ โดยต้องเป็นผู้ป่วยที่ท่านกำลังให้การรักษา จากนั้นกด ‘Search’
3  หน้าจอจะแสดงผลการค้นหาที่พบ จากนั้น คลิกที่ข้อมูลผู้ป่วย เพื่อดูรายละเอียดประวัติการรักษา
โดยระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วยแบ่งตามประเภทข้อมูลและแยกตามรายโรงพยาบาล
3.1  หาก Status เป็น Consented
หมายความว่า ผู้ป่วยได้ให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลจากโรงพยาบาลนั้นแล้ว แพทย์สามารถกดปุ่ม ‘Patient Data’ เพื่อเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้เลย
3.2  หาก Status เป็น Forbidden หมายความว่า โรงพยาบาลนั้นกำหนดให้แพทย์ต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยแบบเป็นรายครั้ง แพทย์ต้องกดปุ่ม ‘Request Consent’ ก่อน เพื่อส่งคำขออนุญาตให้ผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยกดยืนยันให้ความยินยอมผ่านแอปฯเป๋าตังแล้ว ให้แพทย์กดปุ่ม ‘Refresh’ จะเห็นว่า Status จะเปลี่ยนเป็น Consented แพทย์จึงจะสามารถดูข้อมูลของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนั้นได้ (หากแพทย์ไม่ได้กดปุ่ม ‘Request Consent’ หรือผู้ป่วยไม่ได้กดยืนยันให้ความยินยอม เมื่อกดปุ่ม ‘Patient Data’ จะไม่พบข้อมูลของโรงพยาบาลที่มี Status เป็น Forbidden)
เพิ่มเติม: ตัวอย่างหน้าจอของแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ป่วย เมื่อแพทย์กดขอความยินยอมจากผู้ป่วยแบบรายครั้ง ให้ผู้ป่วยกดรูปกระดิ่งที่อยู่ตรงมุมขวาด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้า “การแจ้งเตือน” ถัดไปให้กดที่ข้อความแจ้งเตือนที่ส่งมาจากสถานพยาบาลที่แพทย์ส่งขอความยินยอมรายครั้งมาให้ จากนั้นจะเข้าสู่หน้า “ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ” สำหรับกดให้ความยินยอมรายครั้ง
4  หลังจากกดปุ่ม Patient Data แล้ว จะพบหน้า Patient Overview ซึ่งประกอบไปด้วย Drop-down menu ทางด้านขวา สำหรับให้เลือกโรงพยาบาลที่แพทย์ต้องการดูข้อมูลเพื่อรองรับกรณีผู้ป่วยเคยมีประวัติการรักษาจากหลายโรงพยาบาล และแถบประเภทข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านซ้าย

โดยต้องเลือกชื่อโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ที่ก่อนเสมอ ระบบจึงจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยขึ้นมา
ทั้งนี้แพทย์สามารถเลือก Filter โรงพยาบาลที่ต้องการดูข้อมูลโดยสามารถเลือกเพียง 1 ที่หรือมากกว่า 1 ที่ก็ได้
5  กดที่แถบเมนูข้อมูลการรักษาทางด้านซ้ายเพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียดตามแต่ละประเภทข้อมูล โดยต้องเลือก Filter โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ที่ก่อนเสมอ ระบบจึงจะแสดงข้อมูลผู้ป่วยขึ้นมา
6  กรณีที่แพทย์สังกัดอยู่ในหลายโรงพยาบาล สามารถกดปุ่ม รายชื่อโรงพยาบาลสีเขียวด้านบน เพื่อเลือกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่กำลังทำงานอยู่ ณ เวลานั้นได้